ОУ "Христо Ботев" с. Пирне

община Айтос

Основно училище „Христо Ботев“ село Пирне се развива като съвременно средищно училище, което предлага сигурна и здрава образователна среда. През учебната 2023-2024 година в него се обучават 130 деца от първи до седми клас от селата Пирне, Чукарка, Поляново и Караново, като всички  са обхванати в целодневна организация на учебния процес, която дава много добра възможност за съчетаване на образователни, възпитателни и социализиращи дейности.

С решение № 469 от 7 юли 2023 година на Министерски съвет, ОУ "Христо Ботев" с. Пирне е включено в Списъка на иновативните училища в Република България за учебната 2023/2024 година.

 Преминало през много промени, ОУ „ Христо Ботев ” с.Пирне  се стреми да отговори на предизвикателствата на новото време. То разполага с  модерна материална база, осигуряваща възможности за развитие на разнородните интереси на учениците –  компютърен кабинет,  обновен физкултурен салон, училищен стол. Сформирани са клубове по интереси в областта на  английския език, музикалните и сценични изкуства, природните науки и мажоретен състав.

  В училището работят 16 преподаватели, директор, педагогически съветник и образователен медиатор. Всички те са мотивирани и професионално добре подготвени. Прилагат нови, високоефективни интерактивни методи на преподаване.

 Учениците в нашето училище са деца на своето време – информирани, умни и използващи новите технологии. Те получават добра подготовка по всички учебни предмети, придобиват умения за изграждане и защита на собствено мнение и за прилагане на получените знания в различни ситуации. Нашите възпитаници с голямо желание и много успешно се включват в разнообразни извънкласни и извънучилищни дейности, което е важна предпоставка за повишаване на тяхното самочувствие и способства за изграждане на позитивни нагласи, стимулиращи техните творчески способности. Поставяме си за основна цел да ги научим да бъдат креативни, да творят новия свят и най-важното да бъдат щастливи. Целите, които следваме са:

  • повишаване качеството на учебно-възпитателния процес ;
  • повишаване квалификацията на учителите;
  • поддържане на тесни връзки с родителската общност;
  • спокойствие и сигурност за децата в училище;
  • модерно обучение и мислене с европейско по дух възпитание;
  • откриване и развитие на индивидуалните способности на децата;
  • развитие на комуникативните умения и способности.