ОУ "Христо Ботев" с. Пирне
община Айтос

"Равен достъп до училищно образование в условията на кризи"

ОУ „Христо Ботев” с. Пирне е сред одобрените за участие в проект BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“.

Проектът се реализира по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР) 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, с конкретен бенефициент – Министерството на образованието и науката (МОН).
Основна цел на проекта е да не се допусне прекъсване на образователния процес и приобщаващото образование в условията на кризи, да се осигурят условия за ефективност на образованието, да се противодейства на риска от отпадане в ситуация на обучение от разстояние.
В рамките на проекта на училището ни ще бъдат предоставени технически устройства за подпомагане на обучението, предвидени са обучения за ученици, родители, образователни медиатори и педагогически специалисти за придобиване на умения за обучение от разстояние в електронна среда.
През учебната 2020-2021 година проектът се осъществи в следните дейности:Дейност 1: Закупуване на технически средства за педагогически специалисти и ученици за обезпечаване на образователния процес в условията на кризи.
През учебната 2020-2021 година бяха осигурени:

  • 6бр. лаптопи с ОС Windows за педагогическите специалисти,
  • 13 бр. лаптопи с ОС Windows за ученици,
  • 6 бр. таблети с ОС Windows за ученици

През учебната 2022-2023 година ОУ „Христо Ботев“ с.Пирне продължава работа и по Дейност 2. Тя е насочена към провеждане на краткосрочни обучения за придобиване на умения за обучение от разстояние в електрона среда, в т.ч. работа с електронни образователни платформи на ученици, които изпитват затруднения при преминаване към обучение от разстояние в електронна среда. Дейността обхваща и учениците от първи клас, които трябва да осъществят прехода от предучилищно към училищно образование в електронна среда. За реализиране на Дейност 2 по проект „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“ са създадени 11 групи от I – IV клас.