ОУ "Христо Ботев" с. Пирне
община Айтос

История

ОТ ПЪРВИТЕ СТЪПКИ ДО ДНЕС

1870 г. По инициатива на Йордан Ганчев от Панагюрище е построено първото училище в село Пирне от една класна стая и две малки стаички – едната за жилище на учителя, а другата за кръщаване на децата.

1874 г. Учител в село Пирне става поп Сава Катрафилов – виден наш революционер, четник в Ботевата чета и пръв негов съветник.

1912 г. В село Пирне е построено ново училище с две учебни стаи по инициатива на учителите Дона и Андон Мирчеви.

1931 г. Завършен е строежът на пристройката към училището, включваща две класни стаи и една канцелария. По това време главен учител е Петко Дренчев, учителствал в селото повече от 25 години.

1932 г. Открива се първи прогимназиален клас с 35 ученика. След две години съществуване прогимназията е закрита. Открива се отново през 1952 година.

1970 г. Отбелязва се 100-годишнината от основаването на училището в село Пирне. С Указ № 810 от 21 май 1970 г. Народното събрание награждава училището с орден „Кирил и Методий“.

1971 г. В училището започват да се обучават децата от село Поляново.

1975 г. Построена е двуетажна училищна сграда с пет учебни стаи, една учителска стая и една за директора.

1976 г. В училището започват да се обучават децата от село Чукарка.

1977 г. Завършена е пристройката на западното крило на училището с шест стаи, четири от които учебни.

2005 г. Тържествено се отбелязва 135-годишния юбилей на Основно училище „Христо Ботев“ село Пирне. Поставена е мемориална плоча „135 години родно училище“.

2007 г. Изградена е модерна отоплителна и котелна инсталация.

2008 г. Оборудвана е фитнес зала за учениците от ОУ „Христо Ботев“ село Пирне.

2010 г. Училището приема децата от село Караново.

   Днес Основно училище „Христо Ботев“ село Пирне се развива като съвременно средищно училище, което предлага сигурна и здрава образователна среда. През учебната 2022-2023 година в него се обучават 135 деца от първи до седми клас от селата Пирне, Чукарка, Поляново и Караново, като всички  са обхванати в целодневна организация на учебния процес, която дава много добра възможност за съчетаване на образователни, възпитателни и социализиращи дейности.

 Преминало през много промени, ОУ „ Христо Ботев ” с.Пирне  се стреми да отговори на предизвикателствата на новото време. То разполага с  модерна материална база, осигуряваща възможности за развитие на разнородните интереси на учениците –  компютърен кабинет,  обновен физкултурен салон, училищен стол. Сформирани са клубове по интереси в областта на английския език, музикалните и сценични изкуства, природните науки и мажоретен състав.

  В училището работят 16 преподаватели, директор, педагогически съветник и образователен медиатор. Всички те са мотивирани и професионално добре подготвени. Прилагат нови, високоефективни интерактивни методи на преподаване. Учениците в нашето училище са деца на своето време – информирани, умни и използващи новите технологии. Те получават добра подготовка по всички учебни предмети, придобиват умения за изграждане и защита на собствено мнение и за прилагане на получените знания в различни ситуации. Нашите възпитаници с голямо желание и много успешно се включват в разнообразни извънкласни и извънучилищни дейности, което е важна предпоставка за повишаване на тяхното самочувствие и способства за изграждане на позитивни нагласи, стимулиращи техните творчески способности. Поставяме си за основна цел да ги научим да бъдат креативни, да творят новия свят и най-важното да бъдат щастливи. Целите, които следваме са:

  • повишаване качеството на учебно-възпитателния процес ;
  • повишаване квалификацията на учителите;
  • поддържане на тесни връзки с родителската общност;
  • спокойствие и сигурност за децата в училище;
  • модерно обучение и мислене с европейско по дух възпитание;
  • откриване и развитие на индивидуалните способности на децата;
  • развитие на комуникативните умения и способности.