ОУ "Христо Ботев" с. Пирне
община Айтос

Мисия и визия

ВИЗИЯ

 • Утвърждаване на ОУ ”Христо Ботев” с.Пирне, като модерно и конкурентно училище, способно да формира у учениците национални и общочовешки добродетели при подготовката им за социализация и реализация;
 • Усъвършенстване на професионалните умения на педагогическия персонал;
 • Обособяването на педагогическия и непедагогическия персонал като екип от високоотговорни личности, проявяващи толерантност, загриженост и зачитане на човешкото достойнство;
 • Прилагане на творческо и критично мислене в осъществяване на УВП за утвърждаване на младия човек като гражданин на България и света;
 • Формиране на знания и личностни умения у учениците за активно взаимодействие със социалната среда, уважение към гражданските права и отговорности, противодействие срещу проявите на агресивност и насилие.
 • Работи се в екип, уважават се всички, които имат продуктивни идеи, инициативи, иновации и работят за успеха и имиджа на училището;

 

МИСИЯ

 • Да бъде модерно училище, в което се осигурява качествено и достъпно образование,което успешно съчетава националните традиции с европейското измерение, чрез развитие на индивидуалните способности на всеки ученик, учител, администратор;
 • Изгражда ученици - личности от първи до седми клас - знаещи и можещи, с широка култура, национални добродетели и европейски манталитет, способни да живеят пълноценно в България, Обединена Европа и света;
 • Предоставя качествено обучение, възпитание, развитие и успешно завършване на клас, етап и степен за всички ученици, защото те са грижа, отговорност, самочувствие и гордост. Осигурява равен достъп до образование независимо от етнос, пол, социална принадлежност;
 • Учители, ученици и родители, работят заедно да превърнат училището в територия за изява на всеки индивидуален талант;
 • чрез постоянната си работа създава гаранции, че децата и учителите придобиват нагласата, знанията и уменията, които са им необходими, за да учат цял живот, да се трудят и проявяват високо гражданско съзнание.Съвместната работа в училище на деца от различни етнически групи се осигурява и поддържа от висококвалифицирани учители.

 

ЦЕННОСТИ НА УЧИЛИЩЕТО:

 • Уважение и зачитане на правата на учениците и работещите в училище чрез създаване на позитивна атмосфера и добра комуникация;
 • Спазване правилата и нормите в училище;
 • Ефективно използване времето на учениците в училищни и извънучилищни дейности;
 • Изграждане на професионализъм чрез създаване на мотивация за учене, поощряване и ангажираност;
 • Възпитание в честност, откритост и отговорност;
 • Мирно решаване на конфликти чрез изграждане на умения заобщуване и самоуважение.
 • Утвърждаване на гимназията като училище със специфичен облик,
 • изграждащо образовани и етични личности с възможности за социална реализация чрез осигуряване на оптимални условия за изпълнение мисията на училището и чрез утвърждаване на неговата визия и осъществяване на целите му;
 • Постигане качествено образование чрез непрекъснато надграждане на знания и умения с оглед на максималното развитие на потенциала на всеки ученик и възможност за пълноценна социална реализация;
 • Задоволяване потребностите от съвременно модерно училище и училищна среда, отговарящи на критериите на ЕС;
 • Стимулиране творческата активност на учениците и генериране на идеи за поощряване на творческата им реализация;
 • Активизиране взаимодействието между училището и организациите за извънучилищна дейност;
 • Създаване на благоприятна училищна среда за формиране на поведение на етническа толерантност, взаимопомощ, партньорство и уважение;
 • Прилагане на иновативни подходи в образователните дейности и управлението на училището;
 • Оптимизиране на дейностите по финансовото осигуряване на училището;
 • Повишаване квалификацията на учителите и  усъвършенстване напрофесионалните умения на училищния екип.

 

ПРИНЦИПИ НА РАЗВИТИЕТО 

Ориентираност към личността

Най-важната задача за нас, е успехът на отделната личност.

Равен достъп

Всеки ученик постъпил в училището има право да получи качествено образование, което отговаря на нуждите и способностите му.

Сътрудничество 

Успешната образователна и възпитателна политика -като се започне от начален етап и се стигне до зрелостниците - се основава на широко участие в сътрудничество с други институции - от концепцията до изпълнението.

Отговорност 

Всички членове на педагогическата колегия и помощно-обслужващия персонал, ангажирани в образователната, вазпитателната и обслуждащата дейност, осъществявана в училището, носят отговорност за постигане на трайни ефекти с дългосрочно въздействие.

Гъвкавост 

Образователната и възпитателната дейност е ориентирана към многообразните личностни потребности и предоставя възможности за свободен избор на обучаваните.

Единство в многообразието 

Обучението, подготовката и възпитанието на децата и младите хора се осъществяват в рамките на единна културно-образователна среда, която създава гаранции за защита и развитие на отделните култури и традиции в рамките на училищната образователна политика и общо културно-езиково пространство.

Новаторство 

Административното ръководство и педагогическата колегия демонстрира воля и възможности за възприемане на нови подходи и философии с цел постигане на по-добри резултати.

Автономност 

Училището, като част от  системата на образованието ползва автономия да провежда собствена политика отговаряща на държавните образователни изисквания.

Отчетност 

Всички участници в образователната и възпиталната дейности отговарят и се отчитат за своите действия с цел осигуряване на ефикасност, ефективност и резултатност на политиките.

Ефективност 

Динамично управление, реализация и обвързване на ресурсите с конкретни резултати, оценка на миналия опит и бъдещото въздействие.

Законосъобразност 

Всички цели, приоритети, мерки и конкретни действия съответстват на Конституцията на Република България, на законите и другите нормативни актове.